Voľné pracovné miesta 👩🏻‍💼


Aktuálna ponuka pracovných miest: 1

Informácie o voľnom pracovnom mieste – Pedagogický asistent

Pracovná pozícia pedagogického asistenta sa vytvára na dobu určitú v rámci Národného projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”. Prosíme uchádzačov, aby si dôkladne preštudovali podmienky na prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu. Kontaktovať budeme výlučne vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie.

Vzdelanie
Podľa vyhlášky 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ č 1/2020 v prílohe č.6

Odmeňovanie
Podľa zákona 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe

Ďalšie požiadavky

  • schopnosť pracovať v tíme
  • samostatnosť
  • organizačné zručnosti
  • komunikatívnosť

Požadované doklady

  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy
  • doklady o vzdelaní
  • odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania – po výberovom konaní doloží víťazný uchádzač

 

© 2018

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.